Cart
0
Algemene Voorwaarden
1.1         Bitterballen Games: Bitterballen Games, gevestigd te (1634EJ) Scharwoude aan het adres Dirk Kampstraat 16 KvK: 81852606, Btw-identificatienummer: NL XXXXXXXXXX, (info@bitterballengames.nl)
1.2         Consument-afnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Bitterballen Games zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.3         Afnemer: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan wie door Bitterballen Games zaken worden geleverd c.q. verkocht en/of diensten worden geleverd, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsopvolgers en/of erfgenamen.

1.4         Overeenkomst: de tussen Bitterballen Games en Consument-afnemer en/of Afnemer gesloten overeenkomst terzake de verkoop c.q. levering van goederen en/of het verlenen van diensten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.


DEEL I 

Voor zover niet anders bepaald, zijn de bepalingen uit het onderhavige DEEL I van deze algemene voorwaarden zowel van toepassing op Overeenkomsten met Afnemers als op Overeenkomsten met Consument-afnemers.

2. Algemeen

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van en/of met Bitterballen Games.

2.2          Door het plaatsen van een bestelling geeft de Consument-afnemer en/of Afnemer te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

2.3          Alle aanbiedingen en/of offertes van Bitterballen Games zijn vrijblijvend, tenzij door Bitterballen Games uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

2.4          Alle afbeeldingen, specificaties en/of gegevens in aanbiedingen en/of offertes van Bitterballen Games zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

2.5         Aanbiedingen en/of offertes van Bitterballen Games gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.6          Bitterballen Games behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen in aanbieding en/of offertes te herstellen. Voor de gevolgen van fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bitterballen Games kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Consument-afnemer en/of Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen/of offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.7         Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.8         Eventueel aansluitend door of namens Bitterballen Games gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door Bitterballen Games.

2.9         Toepassing van eventueel door de Consument-afnemer en/of Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.10      Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.11      Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer uit meer dan één (rechts) persoon bestaat, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Bitterballen Games voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

2.12      Bitterballen Games heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.13      Zonder schriftelijke toestemming van Bitterballen Games is de Consument-afnemer en/of Afnemer niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1          Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4 van deze algemene voorwaarden, komt de Overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging door Bitterballen Games van de aanvaarding van aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.2          Indien de Consument-afnemer en/of Afnemer de aanbieding van Bitterballen Games langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bitterballen Games langs elektronische weg de aanvaarding van de aanbieding door de Consument-afnemer en/of Afnemer.

3.3          Bitterballen Games behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van de Overeenkomst binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door de Consument-afnemer en/of Afnemer zonder opgave van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

3.4          Bitterballen Games is gerechtigd een controle uit te voeren in geval van een bestelling waarbij gekozen wordt voor betaling achteraf of een Creditcard. Op basis van deze controle kan Bitterballen Games een alternatieve betaalwijze aanbieden of de totstandkoming van de Overeenkomst weigeren.

3.5         Wanneer de totstandkoming van de Overeenkomst op grond van de artikelen 3.3en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden wordt geweigerd door Bitterballen Games, kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

3.6          Mocht Bitterballen Games van haar rechten ingevolge de artikelen 3.3 en/of 3.4 van deze algemene voorwaarden gebruik maken terwijl de bestelling al is betaald, dan probeert Bitterballen Games de betaling via de door de Consument-afnemer en/of Afnemer gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien zulks niet mogelijk is, dan neemt Bitterballen Games contact op met de Consument-afnemer en/of Afnemer teneinde de betaling via een andere methode te restitueren.
3.7          Bitterballen Games is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

3.8          Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende zaken.

4. Prijzen

4.1          Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

4.2          Alle opgegeven prijzen op hetdozenspel.nl zijn inEURO’s en inclusief BTW

4.3          Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4          Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant c.q. leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5. Betaling

5.1          Bitterballen Games is gerechtigd te factureren terstond nadat de Overeenkomst met de Consument-afnemer en/of Afnemer tot stand is gekomen.

5.2         Betaling van (online-)facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Bitterballen Games aangegeven wijze en op de door Bitterballen Games aangegeven betalingscondities. 

5.3          Bij niet (tijdige) betaling door de Consument-afnemer en/of Afnemer heeft Bitterballen Games het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen aanspraak maken op schadevergoeding.

5.4          De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6. Levering

6.1          Bitterballen Games gaat over tot levering van de gekochte zaken c.q. diensten nadat het volledige factuurbedrag evenals de bijkomende (verzend)kosten door de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Bitterballen Games is voldaan,tenzij anders overeengekomen.

6.2          Als plaats van levering geldt het adres wat de Consument-afnemer en/of Afnemer aan Bitterballen Games kenbaar heeft gemaakt.

6.3          De lever termijnen zoals genoemd in de aanbiedingen c.q. op de website van Bitterballen Games zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bitterballen Games zal geaccepteerde Overeenkomsten met een Consument-afnemer met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument-afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument-afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

6.4          Het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken berust bij Bitterballen Games tot het moment van bezorging aan de Consument-Afnemer of diens vooraf aangewezen en aan Bitterballen Games bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, vindt de levering af magazijn plaats. Vanaf het moment van levering berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij de Afnemer.

7. Garantie en reclameringen

7.1          De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde zaken op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Consument-afnemer en/of Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bitterballen Games) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bitterballen Games. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Bitterballen Games schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief producten en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.2          Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, dan moeten eventuele zichtbare gebreken binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Bitterballen Games worden gemeld, op straffe van verval van recht.

7.3          De garantieregeling en -termijn van Bitterballen Games komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde zaken. Bitterballen Games is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door de Consument-afnemer en/of Afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde zaken.

7.4          Indien klachten van de Consument-afnemer en/of Afnemer door Bitterballen Games gegrond worden bevonden, zal Bitterballen Games naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de Consument-afnemer en/of Afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Bitterballen Games is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

7.5          De garantie in artikel

7.4           vervalt indien:

a)   De Consument-afnemer en/of Afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken;

b)   De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bitterballen Games en/of op de verpakking c.q. labels behandeld zijn;

c)De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Retourzending

8.1         Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Consument-afnemer en/of Afnemer en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Bitterballen Games onder de door haar te stellen condities.

8.2          Geheel of gedeeltelijk verwerkte zaken, beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Retourneren kan aan het volgende adres:

Bitterballen Games
Dirk Kampstraat 16
1634 EJ Scharwoude 

8.3           Wanneer gebruik wordt van je herroepingsrecht en het spel retourneert dien je deze zelf te betalen. Bitterballen Games vergoedt deze kosten niet. 

8.4           Wanneer Bitterballen Games tijdig op de hoogte is gesteld van de wens om een product te retourneren, het product tijdig is ontvangen, en er uitsluitend bewijs van complete terugzending is, zullen wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen het aankoopbedrag (zonder verzendkosten) terugstorten.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1          Alle aan de Consument-afnemer en/of Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Bitterballen Games totdat alle bedragen die de Consument-afnemer en/of Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde zaken, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekort schieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Bitterballen Games zijn voldaan.

9.2          Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Consument-afnemer en/of Afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

9.3          Het is de Afnemer toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Bitterballen Games separaat te bewaren.

9.4          Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, wordt vermoed dat de aanwezige zaken van het soort als geleverd door Bitterballen Games, toebehoren aan Bitterballen Games.

9.5          De Consument-afnemer en/of Afnemer is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade,alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Bitterballen Games kan worden opgevraagd en ingezien.

10. Overmacht

10.1      In geval van overmacht is Bitterballen Games bevoegd de nakoming van haar verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst of een gedeelte daarvan op te schorten en kan de Consument-afnemer en/of Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

10.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen,overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bitterballen Games alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmachtsituaties.

10.3      Bitterballen Games behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bitterballen Games gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4      Indien Bitterballen Games bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk Overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1      Bitterballen Games is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade (aan personen of zaken), bedrijfsschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.

12. Verjarings-/vervaltermijnen

12.1      Indien de Overeenkomst is gesloten met een Afnemer, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van de Afnemer jegens Bitterballen Games, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, 3 maanden vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren. Indien de overeenkomst is gesloten met een Consument-afnemer, bedraagt de voornoemde verjaringstermijn 13 maanden.

13. Gegevensbeheer

13.1      Indien een Consument-afnemer en/of Afnemer een bestelling plaatst bij Bitterballen Games, dan worden zijn/haar (persoons)gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bitterballen Games. Bitterballen Games houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Zie ons
Link naar privacy & disclaimer
13.2      Bitterballen Games respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

13.3      Bitterballen Games maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.

14. Toepasselijke recht en geschillen

14.1      Op alle Overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2      Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hoorn en omstreken, tenzij Bitterballen Games er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Consument-afnemer en/of Afnemer te onderwerpen.

DEEL II 

De bepalingen uit het onderhavige DEEL II van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op Overeenkomsten met Consument-afnemers en gelden in aanvulling op de bepalingen uit DEEL I van deze algemene voorwaarden. In geval van enige onverenigbaarheid van een bepaling uit het onderhavige DEEL II met een bepaling uit DEEL I, prevaleert de betreffende bepaling uit DEEL II.

15. Herroepingsrecht

15.1      Ingeval een Consument-afnemer via internet, telefoon of postorder een zaak heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van Bitterballen Games, dan geldt het navolgende.Bij levering van producten

15.2      Bij de aankoop van producten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument-afnemer of een vooraf door de Consument-afnemer aangewezen en aan Bitterballen Games bekend gemaakte vertegenwoordiger.

15.3      Tijdens de bedenktijd zal deConsument-afnemer zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Zij zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de zaak wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij de zaak met alle geleverde toebehorenen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bitterballen Games retourneren,conform de door Bitterballen Games verstrekte redelijke instructies.

15.4      Wanneer de Consument-afnemer gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de zaak, kenbaar te maken aan Bitterballen Games. Het kenbaar maken dient de Consument-afnemer te doen middels het modelformulier (Bijlage1). Nadat de Consument-afnemer kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient zij de zaak binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument-afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

15.5      Indien de Consument-afnemerna afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar   herroepingsrecht respievelijk dezaak niet aan Bitterballen Games heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

15.6      De Consument-afnemer isaansprakelijk voor waardevermindering van de zaak als de behandeling daarvan verdergaat dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking vast testellen.Bij leveringvan diensten

15.7      Bij levering van diensten heeft de Consument-afnemer de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.

15.8      Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de Consument-afnemer zich richten naar de door Bitterballen Games bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

15.9      Indien de Consument-afnemergebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten vanterugzending volledig voor haar rekening, zowel bij koop als bijdienstverlening.

15.10   Indien de Consument-afnemer een bedrag betaald heeft, zal Bitterballen Games dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de zaak reeds is ontvangen door BitterballenGames.

15.11   Bitterballen Games sluit het herroepingsrecht van de Consument-afnemer uit voorzaken en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.

15.10.1: Producten:

a)   die door Bitterballen Games tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van deConsument-afnemer;

b)   die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)    die door hun aard niet kunnen wordenteruggezonden;

d)   die snel kunnen verouderen;

e)   waarvan de prijs schommelt zonder dat Bitterballen Games hier invloed op heeft;

f)     voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

g)   voor hygiënische producten waarvan deConsument-afnemer de verzegeling heeft verbroken.

Bijlage 1  Model ontbinding/herroeping Consument-afnemer 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan:
Bitterballen Games
Dirk Kampstraat 16,
1634EJ Scharwoude, Nederland

info@bitterballengames.nl

Ik/Wij deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) 
Naam/Namen Consument-afnemer(s) 
Adres Consument-afnemer(s) 

Handtekening van Consument-afnemer(s) Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.